Zájezdy plné zážitků

Aktivní dovolená na kole nebo na lyžích

Sazby cestovního pojištění

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ

Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů po Evropě

Pro zřízení cestovního pojištění je třeba: Jméno a přijmení, adresa trvalého bydliště včetně psč, státní příslušnost a rodné číslo.


Letní cyklistické zájezdy

1. Pojištění typu A30 - Cena 36 Kč/osoba /den, dítě do 15 let 25 Kč

1) pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění 7.000.000 Kč)
2) pojištění zavazadel (18.000 Kč, maximálně však 9.000,-Kč za 1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
3) pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví ( 2.500.000 Kč)
4) úrazové pojištění (180.000 Kč)
5) asistenční služby v zahraničí (bez limitu)
6) pojištění zrušení objednaných služeb zájezdu (max 30.000Kč/1osoba - 80%)
7) následující doplňkové připojištění:
pojištění nevydařené dovolené
pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
pojištění doprovodu
pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
pojištění opožděného nástupu na zájezd

 

2. Pojištění typu B - Cena 24 Kč/dospělá osoba i dítě /den

1) pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění (pojistná částka 4.000.000 Kč)
2) pojištění zavazadel (10.000 Kč, maximálně však 5.000,-Kč za 1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
3) pojištění obecné odpovědnosti za škodu na zdraví (2.500.000 Kč)
4) asistenční služby v zahraničí ( bez limitu)
5) pojištění zrušení objednaných služeb zájezdu (max 12.000Kč/1osoba - 80%)
6) úrazové pojištění (180.000 Kč) 
7) pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

 

Zimní lyžařské zájezdy

toto pojištění kryje rekreační lyžování a snowboarding na vyznačených trasách

4. Pojištění typu A30 SPORT - Cena 72 Kč/osoba /den, dítě do 15 let 50,-Kč

1) pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění 7.000.000 Kč)
2) pojištění zavazadel (18.000 Kč, maximálně však 9.000,-Kč za 1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
3) pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví ( 2.500.000 Kč)
4) úrazové pojištění (180.000 Kč)
5) asistenční služby v zahraničí (bez limitu)
6) pojištění zrušení objednaných služeb zájezdu (max 30.000Kč/1osoba - 80%)
7) následující doplňkové připojištění:
pojištění nevydařené dovolené
pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
pojištění doprovodu
pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
pojištění opožděného nástupu na zájezd

 

5. Pojištění typu B SPORT - Cena 55 Kč/osoba /den, dítě do 15 let 55,-Kč

1) pojištění léčebných výloh v zahraničí (limit pojistného plnění (pojistná částka 4.000.000 Kč)
2) pojištění zavazadel (10.000 Kč, maximálně však 5.000,-Kč za 1 věc, spoluúčast 500,-Kč)
3) pojištění obecné odpovědnosti za škodu na zdraví (2.500.000 Kč)
4) asistenční služby v zahraničí ( bez limitu)
5) pojištění zrušení objednaných služeb zájezdu (max 12.000Kč/1osoba - 80%)
6) úrazové pojištění (180.000 Kč) 
7) pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

 

Cestovní pojištění pro účastníky zájezdu

Všechny informace naleznete v informační brožuře, kterou si ve formátu PDF můžete stáhnout zde: CPZ-brožura

 

Formulář oznámení škodní události z pojištění léčebných výloh v zahraničí si stáhněte ZDE - FORMULÁŘ. Formulář vyplňte, podepište a pošlete do pojišťovny UNION.

 

 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ

1. Pojištění léčebných výloh v zahraničí
Toto pojištění kryje poplatky, které je v zahraničí nutné zaplatit za:
 ošetření (i ambulantní) včetně předepsaných léků, zdravotnických pomůcek a materiálů
 hospitalizaci a lékařské ošetřování během hospitalizace včetně léků, zdravotnických pomůcek a materiálů
 přepravu do a ze zdravotnického zařízení
 přepravu do vlasti
až do výše limitu pojistného plnění
7.000.000 Kč pro balík pojištění A30, A60, A90, C 4.000.000 Kč pro balík pojištění B
 ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let, do výše 1.000 Kč / 1 noc, maximálně 10.000 Kč
 ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě, že z lékařského hlediska není již nutná jeho hospitalizace, ale zároveň není možná přeprava do vlasti,
 přepravu tělesných ostatků v případě úmrtí pojištěného, maximálně do výše 175.000 Kč
 nákup nebo opravu dioptrických nebo protetických pomůcek (v případě, že k jejich poškození či zničení došlo v souvislosti s úrazem, který si prokazatelně vyžádal ambulantní ošetření nebo hospitalizaci) do výše 2.500 Kč
 ošetření chrupu, a to jenom v nutném případě, maximálně do výše 2.500 Kč / 1 pojistná událost, maximálně 7.500 Kč za všechny pojistné události během jednoho vycestování do zahraničí
 náklady na cestu do výše 25.000 Kč a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě do výše 1.000 Kč / 1 noc, maximálně 10.000 Kč
 náklady na cestu do výše 25.000 Kč a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí do výše 1.000 Kč / 1 noc, maximálně 10.000 Kč.
Asistenční služby v zahraničí
Asistenční služby v zahraničí zabezpečují pojištěnému 24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí.
Pojištěný má právo na poskytnutí okamžité telefonické asistence v případě, že se ocitne v zahraničí v těžké situaci v důsledku úrazu, akutní nemoci, odcizení nebo ztráty cestovních dokladů.
8/ 23

2. Pojištění zavazadel
Pojištění kryje škody, které vznikly pojištěnému na zavazadlech poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou během trvání pojištění.
Limit pojistného plnění je
- pro balík pojištění A30, A60, A90 18.000 Kč, max. však 9.000 Kč/ 1 věc, spoluúčast 500 Kč
- pro balík pojištění B 10.000 Kč, max. však 5.000 Kč/ 1 věc, spoluúčast 500 Kč
- pro balík pojištění C se nesjednává.
z toho:
 v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění
- pro balík pojištění A30, A60, A90 9.000 Kč, max. však 4.500 Kč/ 1 věc, spoluúčast 500 Kč
- pro balík pojištění B 5.000 Kč, max. však 2.500 Kč/ 1 věc, spoluúčast 500 Kč
- pro balík pojištění C se nesjednává,
přičemž jde o dílčí limit v rámci limitu pojistného plnění.
 v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla je limit pojistného plnění
- pro balík pojištění A30, A60, A90 9.000 Kč, max. však 4.500 Kč/ 1 věc, spoluúčast 500 Kč
- pro balík pojištění B 5.000 Kč, max. však 2.500 Kč/ 1 věc, spoluúčast 500 Kč
- pro balík pojištění C se nesjednává,
přičemž jde o dílčí limit v rámci limitu pojistného plnění.
Pojištění zavazadel dále kryje poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení cestovních dokladů (cestovní pas, občanský průkaz) v zahraničí, limit pojistného plnění
- pro balík pojištění A30, A60, A90, B je 10.000 Kč
- pro balík pojištění C se nesjednává.
Pojištění zavazadel kryje i opožděné dodání zavazadel leteckou společností, kdy má pojištěný nárok na nákup nezbytných oděvů a toaletních potřeb, přičemž
 v případě, že zavazadla, které odevzdal letecké společnosti při nástupu na cestu do zahraničí, mu byla vydána později než 24 hodin maximálně však do 48 hodin od příletu na místo určení je limit pojistného plnění
- pro balík pojištění A30, A60, A90, B je 3.000 Kč
- pro balík pojištění C se nesjednává.
 v případě, že zavazadla, které odevzdal letecké společnosti při nástupu na cestu do zahraničí mu byla vydána později než 48 hodin od příletu na místo určení je limit pojistného plnění
- pro balík pojištění A30, A60, A90, B je 9.000 Kč
- pro balík pojištění C se nesjednává.
Pojištěný se bude podílet na pojistném plnění při každé pojistné události částkou 500 Kč (spoluúčast). Spoluúčast odečte pojistitel při každé pojistné události z částky pojistného plnění, kterou má vyplatit pojištěnému.

3. Pojištění odpovědnosti
Pojištění kryje újmu, kterou způsobil pojištěný jiné (třetí) osobě na zdraví, při usmrcení, majetkovou újmu na věci nebo na zvířeti nebo ji způsobil jinou majetkovou újmu.
Pojistitel kryje újmu na zdraví a při usmrcení maximálně do výše 2.500.000 Kč, majetkovou újmu maximálně do výše 1.000.000 Kč, jinou majetkovou újmu maximálně do výše 500.000 Kč.
Pojištění se nevztahuje na újmu, kterou pojištěný způsobil při výkonu povolání, při provoze motorového vozidla a na půjčených věcech.
Z pojištění odpovědnosti pojistitel uhradí i náklady spojené se zastupováním pojištěného advokátem nebo s přibráním soudního znalce, přičemž limit pojistného plnění je 50.000 Kč a náklady kauce případně jiné finanční záruky, přičemž limit pojistného plnění je 75.000 Kč.

4. Úrazové pojištění
Jestliže nastane pojistná událost z úrazového pojištění:
 v případě úmrtí pojištěného důsledkem úrazu, vyplatí pojistitel oprávněným osobám pojistnou částku pro případ smrti ve výši
- pro balík pojištění A30, A60, A90, B 180.000 Kč
- pro balík pojištění B, C se nesjednává
9/ 23
 v případě trvalých následků úrazu, pojistitel vyplatí pojištěnému pojistné plnění, které odpovídá rozsahu trvalých následků, přičemž se vychází z pojistné částky
- pro balík pojištění A30, A60, A90, B 90.000 Kč
- pro balík pojištění C se nesjednává.

5. Pojištění zrušení objednaných služeb
Z pojištění zrušení objednaných služeb má pojištěný právo na úhradu stornopoplatku, příp. jeho části, který mu vyúčtuje poskytovatel služby na základě stornovacích podmínek platných pro objednanou službu (zájezd) v případě, že pojištěný nemůže využit předem objednanou službu (zájezd) z následujících důvodů:
 akutní onemocnění pojištěného nebo jeho blízké osoby,
 úraz pojištěného nebo jeho blízké osoby,
 hospitalizace pojištěného nebo jeho blízké osoby,
 smrt pojištěného nebo jeho blízké osoby,
 živelná událost,
 škoda způsobená pojištěnému trestným činem třetí osoby
 jiná událost uvedena v části F, článek 2 pojistných podmínek.
Při výpočtu pojistného plnění se vždy vychází z výše stornopoplatku, který vyúčtuje pojištěnému poskytovatel služby na základě platných stornovacích podmínek. Pojistitel vyplatí pojištěnému pojistné plnění ve výši 80% stornopoplatku, v případě smrti pojištěného nebo jeho blízké osoby 100% stornopoplatku, maximálně však
- pro balík pojištění A30 30.000 Kč / osoba, celkem max. 90.000 Kč
- pro balík pojištění A60 60.000 Kč / osoba, celkem max. 180.000 Kč
- pro balík pojištění A90 90.000 Kč / osoba, celkem max. 270.000 Kč
- pro balík pojištění B 12.000 Kč / osoba, celkem max. 36.000 Kč
- pro balík pojištění C se nesjednává.

6. pojištění nevydařené dovolené
Jestliže pojištěný během trvání zájezdu utrpěl úraz nebo náhle onemocněl a jeho zdravotní stav si vyžádal hospitalizaci po dobu delší než 3 dny nepřetržitě v době trvání zájezdu, je limit pojistného plnění za každý den hospitalizace:
 pro balík pojištění A30, A60, A90 pro pojištěného 400 Kč, pro jednu blízkou osobu, která je spolu s ním přihlášena na zájezd 240 Kč
 pro balík pojištění B, C se nesjednává.
Pojistitel poskytne odškodné maximálně do dne ukončení zájezdu podle smlouvy o zájezdu.
Celkový počet dní hospitalizace se určí počtem půlnocí hospitalizace.
Podmínkou poskytnutí plnění pojistitele je předložení správy ošetřujícího lékaře v zahraničí o zdravotním stavu pojištěného s vyznačením doby hospitalizace (od-do).

7. pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
Jestliže byl pojištěný v důsledku náhlého zhoršení zdravotního stavu přepravován ze zahraničí jiným než původně předpokládaným dopravním prostředkem, dříve než zájezd skončil, pojistitel uhradí blízkým osobám, které byly spolu s ním přihlášené na zájezd, zvýšené náklady na jejich dopravu do České republiky, jestliže se nemohly vrátit původně předpokládaným dopravním prostředkem.
Limit pojistného plnění
 pro balík pojištění A30, A60, A90 za všechny osoby dotknuté pojistnou událostí je 32.000 Kč, limit pojistného plnění za 1 osobu je 8.000 Kč
 pro balík pojištění B, C se nesjednává.
Podmínkou poskytnutí plnění pojistitele je předložení správy ošetřujícího lékaře v zahraničí o zdravotním stavu pojištěného, který byl ze zahraničí přepravován dříve, než skončil zájezd a předložení cestovních lístků blízkých osob.

8. pojištění doprovodu
Jestliže v důsledku hospitalizace nebo úmrtí pojištěného v zahraničí zůstalo v zahraničí bez dozoru dospělé osoby dítě do 15 let, pojistitel uhradí nevyhnutné náklady na vycestování (cestu tam a zpět) jedné dospělé osobě, která dítě doprovodí do místa bydliště, a náklady na cestu zpět do místa bydliště pro doprovázené dítě, jestliže nebylo možné využít původně předpokládaný dopravní prostředek. Limit pojistného plnění
 pro balík pojištění A30, A60, A90 je 24.000 Kč za jednu pojistnou událost
 pro balík pojištění B, C se nesjednává.
10/ 23
Podmínkou poskytnutí plnění pojistitele je předložení správy ošetřujícího lékaře v zahraničí o zdravotním stavu pojištěného, resp. předložení jeho statistické hlášení o úmrtí a předložení cestovních lístků.

9. pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
Jestliže se pojištěný vrátil ze zájezdu před jeho ukončením z důvodu:
a) jeho vážné nemoci, úrazu nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu, za podmínky, že ošetřující lékař v zahraničí doporučil návrat do České republiky nebo
b) že mu v době po nastoupení na zájezd zemřela blízká osoba nebo
c) že během doby trvání zájezdu blízká osoba pojištěného, která nebyla účastníkem zájezdu, byla hospitalizována v České republice v důsledku vážného zdravotního stavu ohrožujícího její život,
pojistitel poskytne pojištěnému a blízké osobě, která byla účastníkem zájezdu spolu s pojištěným a byla s ním uvedena na jedné smlouvě o zájezdu:
 pojistné plnění ve výši cestovného spojeného s předčasným návratem ze zájezdu do místa bydliště jiným než původně předpokládaným dopravním prostředkem. Limit pojistného plnění pro balík pojištění A30, A60, A90 za všechny osoby dotknuté pojistnou událostí je 32.000 Kč, limit pojistného plnění za 1 osobu je 8.000 Kč, pro balík pojištění B, C se nesjednává.
 pojistné plnění ve výši odškodného za nečerpané služby, které se vypočítá jako základní cena zájezdu (tj. cena za ubytování a stravu) za ten počet dní, o které se vrátil pojištěný ze zájezdu dříve. Limit pojistného plnění
- pro balík pojištění A30, A60, A90 za všechny osoby dotknuté pojistnou událostí je 64.000 Kč, limit pojistného plnění za 1 osobu je 16.000 Kč
- pro balík pojištění B, C se nesjednává.
Podmínkou poskytnutí plnění pojistitele je předložení správy ošetřujícího lékaře v zahraničí o zdravotním stavu pojištěného s uvedením informace o doporučení návratu do České republiky a současně předložení správy lékaře v České republice, který pojištěného ošetřil po návratu do České republiky, resp. předložení správy lékaře o zdravotním stavu blízké osoby, resp. její úmrtní list, dále potvrzení ubytovacího zařízení s uvedením termínu ukončení ubytování, cestovní lístky pojištěného a dotknutých osob, doklad cestovní kanceláře o skladbě ceny zájezdu.

10. pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
Jestliže se pojištěný nebo osoba, která spolu s pojištěným cestuje v jeho osobním motorovém vozidle a má uzavřené toto pojištění u pojistitele, nemůže vrátit tímto vozidlem do České republiky v důsledku dopravní nehody, poruchy nebo odcizení osobního motorového vozidla v zahraničí, pojistitel uhradí náklady na:
 přepravu pojištěného nebo osoby, která spolu s pojištěným cestuje v jeho osobním motorovém vozidle a má uzavřené toto pojištění u pojistitele, do místa jeho trvalého pobytu v České republice nebo
 náhradní ubytování pojištěného nebo osoby, která spolu s pojištěným cestuje v jeho osobním motorovém vozidle a má uzavřené toto pojištění u pojistitele, v místě opravy vozidla.
Limit pojistného plnění je
- pro balík pojištění A30, A60, A90 6.500 Kč/ osoba
- pro balík pojištění B, C se nesjednává.
Pojistitel poskytne pojistné plnění jenom těm osobám, které cestují ve vozidle a mají uzavřené toto pojištění.
Podmínkou poskytnutí plnění pojistitele je předložení cestovních lístků, účtů za ubytování, v případě havárie nebo odcizení vozidla potvrzení policie o vzniku a rozsahu poškození vozidla resp. jeho odcizení, v případě poruchy na vozidle potvrzení autoservisu o nepojízdnosti vozidla.
Z pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla pojistitel nehradí náklady spojené s vyproštěním, dopravou a uskladněním poškozeného osobního motorového vozidla resp. odstraněním zbytků osobního motorového vozidla.

11. pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
V případě, že hromadný dopravní prostředek, kterým cestuje pojištěný, má při zpáteční cestě ze zahraničí z důvodu mimořádné události zpoždění více než 6 hodin, má pojištěný nárok na odškodné ve výši
- pro balík pojištění A30, A60, A90 80 Kč za každou celou hodinu, o kterou má hromadný dopravní prostředek zpoždění oproti plánovanému příjezdu stanovenému v jízdním řádu
- pro balík pojištění B, C se nesjednává.
Limit pojistného plnění je
- pro balík pojištění A30, A60, A90 800 Kč za jednu osobu a jednu pojistnou událost
- pro balík pojištění B, C se nesjednává.
11/ 23
Za hromadný dopravní prostředek se považuje
a) pravidelná, charterová (turistická) letecká doprava,
b) kyvadlová autobusová doprava,
c) pravidelná železniční doprava podle grafikonu ČD,
pokud tato doprava byla zahrnutá v ceně zájezdu.
Za mimořádnou událost se považuje havárie autobusu, výměna autobusu z důvodu nepojízdnosti, dopravní zácpa, pro let nepříznivé povětrnostní podmínky na letišti, technická porucha letadla, živelná událost, příp. jiné dokazatelné okolnosti, které pojištěný nemohl předvídat a které mají za následek zpoždění hromadného dopravního prostředku před nástupem na zpáteční cestu.
Za mimořádnou událost se nepovažuje zdržení na hranici z důvodu absence dokladů dopravce nebo pojištěného, potřebných pro přechod hranic.
Podmínkou poskytnutí plnění pojistitele je předložení platného cestovního lístku/letenky opožděného hromadného dopravního prostředku a předložení dokladu o jeho opoždění od dopravce s uvedením času plánovaného řádného odjezdu (den, hodina), plánovaného řádného příjezdu (den, hodina), důvodu opoždění a času skutečného příjezdu (den, hodina).
V případě, že se jedná o kyvadlovou autobusovou dopravu a neexistuje přesně stanovený jízdní řád (příjezd-odjezd), je dopravce povinen předložit k porovnání 3 tachografy za jízdy po stejné trase, na základě kterých se vypočte průměrná doba trvání zpáteční cesty po této trase. Opoždění se pak určí jako rozdíl skutečné doby trvání zpáteční cesty a vypočtené průměrné doby trvání zpáteční cesty; přesný odjezd a příjezd opožděné kyvadlové autobusové dopravy potvrdí dopravce resp. oprávněný zaměstnanec cestovní kanceláře.

12. pojištění opožděného nástupu na zájezd
Jestliže pojištěný účastník zájezdu nastoupí na zájezd později než za 48 hodin od nulté hodiny dne dohodnutého v smlouvě o zájezdu jako „termín zájezdu od“, a to z důvodu
a) jeho nemoci, úrazu nebo náhlého zhoršení jeho zdravotního stavu, které nastaly přede dnem nástupu na zájezd
b) konání pohřbu blízké osoby, který se konal po dni určeném jako den nástupu na zájezd
c) nepojízdnosti osobního motorového vozidla v důsledku dopravní nehody, poruchy nebo jeho odcizení v zahraničí, ke kterému došlo během přímé cesty z místa bydliště pojištěného do místa konání zájezdu, pokud pojištěný měl v smlouvě o zájezdu uveden jako způsob dopravy individuální dopravu
d) trestního činu třetí osoby, při němž mu byl odcizen jeho cestovní pas, přičemž k odcizení došlo nejpozději 48 dní přede dnem nástupu na zájezd.
Pojistitel pojištěnému poskytne pojistné plnění ve výši odškodného za nečerpané služby. Odškodné se vypočítá jako cena za ubytování a stravu za ten počet dní, o který pojištěný nastoupil později na zájezd. Limit pojistného plnění je
- pro balík pojištění A30, A60, A90 2.400 Kč za jednu osobu a jednu pojistnou událost
- pro balík pojištění B, C se nesjednává.
Jestliže se důvod opožděného nástupu na zájezd uvedený v písm. a), b), c) týká více pojištěných účastníků zájezdu, kteří jsou blízkou osobou pojištěného a jsou spolu s pojištěným uvedeni na jedné smlouvě o zájezdu a splňují podmínky pro vyplacení pojistného plnění, pojistitel poskytne pojistné plnění každé této osobě. Limit pojistného plnění za všechny osoby dohromady je
- pro balík pojištění A30, A60, A90 8.000 Kč
- pro balík pojištění B, C se nesjednává.

13. pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci
Z pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci má pojištěný právo na úhradu nákladů, které vzniknou v souvislosti se záchrannou činností vykonanou
- zaměstnanci Horské záchranné služby působící na území Slovenské republiky (dále jen „HZS“), pokud došlo k pojistné události v některé z horských oblastí v územní působnosti HZS, jestliže tyto náklady byli pojištěnému nebo v případě smrti pojištěného oprávněným dědicům vyúčtovány na území Slovenské republiky v souladu s platným ceníkem nákladů HZS vydaným HZS
- zaměstnanci místně příslušné záchranné služby, pokud došlo k pojistné události mimo území Slovenské republiky,
přičemž jestli nastane smrt pojištěného nebo se pojištěný dostane do tísňově situace, Union pojišťovna uhradí nevyhnutné náklady (s výjimkou nákladů hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo nákladů hrazených z pojištění léčebných výloh v zahraničí) za:
 vyhledávání osoby (pátrání)
 vysvobozování osoby
 přepravu pozemní z místa vykonání záchranné činnosti do místa odvozu pojištěného dopravní zdravotní službou do nejbližšího zdravotnického zařízení
12/ 23
 přepravu tělesných ostatků z místa zásahu do místa odvozu tělesných ostatků dopravnou zdravotní službou.
Limit pojistného plnění pro balík pojištění B je 1.000.000 Kč.
Pro balík pojištění A30, A60, A90, C se pojištění nesjednává.