Zájezdy plné zážitků

Aktivní dovolená na kole, na lodi nebo na lyžích

Smluvní podmínky-Všeobecné záruční podmínky účasti na zájezdech

Smluvní vztah mezi Vámi (účastníkem zájezdu) a cestovní kanceláří Ing. Stanislav Kysilka CK SUNBIKE
vzniká oboustranným potvrzením smlouvy o obstarání zájezdu. Podmínky týkající se ceny, ubytování, způsobu dopravy, programu, stravování a ostatních nabízených služeb zájezdu, jsou uvedeny v propagačním materiálu CK SUNBIKE.

Účastníkem zájezdu je každá přihlášená osoba. V případě hromadné přihlášky je účastníkem zájezdu každá osoba, která je objednavatelem přihlášena k zájezdu.

Na základě vašeho přihlášení vám můžeme zaslat potvrzenou kopii přihlášky a fakturu na zaplacení ceny zájezdu, máte-li o to zájem. Přihlášení může být i ústní. O přijetí platby a zařazení do zájezdu Vás budeme informovat. Nebude-li platba na zájezd uhrazena v dohodnutém termínu, pak smlouva o obstarání zájezdu pozbývá platnosti a CK nabídne rezervovaná místa dalším zájemcům.
U všech zájezdů obdržíte 15-30 dnů před odjezdem podrobné pokyny k odjezdu na zájezd, obsahující rozpis nástupních míst, časy odjezdu, doporučené vybavení, výzvu k doplacení ceny zájezdu a další informace.

Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Při nedosažení tohoto počtu bude zájezd zrušen. O této skutečnosti Vás budeme informovat nejpozději 15 kalendářních dnů před zahájením zájezdu. Vaše platba vám v případě zrušení zájezdu ze strany CK bude celá vrácena zpět a to nejpozději do 30 dnů.

Ve vlastním zájmu vyplňte všechny údaje potřebné pro Váš zájezd. Nesete zodpovědnost za správnost všech údajů a za následky plynoucí z nesprávně uvedených údajů. Pro operativní kontakt s Vámi je nezbytné, abyste uvedli číslo telefonu, na kterém se s Vámi můžeme spojit, případně zanechat vzkaz.

Zájezdu se účastníte na vlastní zodpovědnost a vlastní nebezpečí. Při kolektivních aktivitách je třeba, abyste se podřídili pokynům programového vedoucího. Podpisem nebo zaplacením zálohy na zájezd prohlašujete, že váš zdravotní stav (i všech účastníků, které zastupujete) odpovídá předpokládaným nárokům akce a souhlasíte s těmito smluvními podmínkami. Souhlasíte s tím, aby vaše osobní údaje a pořízené fotografie byly zahrnuty do elektronické database CK SUNBIKE a v souladu se zákonem
č.101/2000 Sb a byly použity pouze pro potřeby CK SUNBIKE.

Podmínky při autobusové dopravě

Při přepravě v autobuse na zájezd CK SUNBIKE vám bude přiděleno místo, které bude zobrazeno v zasedacím pořádku. Pokud bude některé místo v autobuse nevyužito, je možné, abyste ho využili po konzultaci s ck nebo průvodcem zájezdu pro vaše pohodlí za jednorázový poplatek 1000,-Kč. Za nevhodné chování v autobuse můžete být bez náhrady průvodcem zájezdu ze zájezdu vyloučeni. Jedná se především o opilost nebo hrubé urážení a fyzický útok na další osoby v autobuse.

V případě náhlých a nepředvídatelných událostí, které by vedly ke skokovému navýšení cen paliv a ubytovacích nákladů, má CK SUNBIKE právo stanovit tzv. „palivový příplatek„. Ten by byl oznámen při poslání požadavku na doplacení ceny zájezdu před jeho uskutečněním v pokynech k odjezdu na zájezd.

Reklamace a stornovací podmínky

Při zrušení účasti na zájezdu zaplatíte následující stornovací poplatky za každého účastníka zájezdu.

Poplatek Při zrušení účasti na zájezdu
1000,- Kč do 50 dnů před odjezdem
30 % z ceny mezi 49. – 35. dnem před odjezdem včetně
70 % z ceny mezi 34. – 15. dnem před odjezdem včetně
80 % z ceny mezi 14. – 10. dnem před odjezdem včetně
100 % z ceny 9. – 0. dnem před odjezdem včetně

Požadavek na zrušení účasti na zájezdu musíte zaslat písemně. Dnem zrušení se rozumí den doručení do CK. Stornovací poplatky nebudete muset platit, pokud za sebe získáte náhradu.

Formulář na oznámení vaší neúčasti na zájezdu si stáhněte ZDE – FORMULÁŘ. Formulář vyplňte, podepište a pošlete do ck. Pro urychlení je nejlepší formulář naskenovat a poslat mailem. Datem doručení se potom rozumí den obdržení mailu.

Aktualizováno: 10.11.2021

×
To top